מערכות בינוניות בייזום

פרויקט שדה יואב -
לחברת להב אל. אר ולקיבוץ שדה יואב שותפות מוגבלת - שדה יואב (ש.י.נ.) - שהוקמה לצורך הקמת מערכת סולארית בינונית בשטחי הקיבוץ בהספק של 600 קילוואט.
זכויותיה של נובה סולאר בשותפות הנ"ל (בעלת הזכויות במתקן) הנן כ - 70% (נכון ליום 1/5/14).
קיימת תב"ע מאושרת להקמת המתקן וכן התקבל היתר בנייה לבנייתם, כמו גם קיים רישיון מותנה מחברת החשמל לישראל (קבלת רישיון תעריפי קבוע הינה בכפוף לסגירה פיננסית).
מועד הפעלה משוער/לו"ז תלוי בעקרו בקבלת אישור תעריפי קבוע (שכאמור לעיל מותנה בסגירה פיננסית) ולעניין זה אין לחברת להב אל.אר כל ידע מתי ייפתחו המכסות מצד המדינה וחברת החשמל לישראל שתאפשרנה בהתאם את התקדמות הפרויקט.

פרויקט קיבוץ סופה-
בבעלותה של חברת להב אל.אר חברת נובה סולאר בע"מ המחזיקה בכ-100% מחברת נובה סופה בע"מ, בעלת הזכויות להקמת מערכת סולארית בינונית, בשטחי קיבוף סופה בהיקף של 6 מגה וואט. יצוין כי נכון למועד כתיבת שורות אלו, מתנהל מו"מ מול הקיבוץ לפיו זכויותיה של נובה סולאר בע"מ ייפחתו לכ- 77.5%.
קיימת תב"ע מאושרת אך אין עדיין היתר בניה. טרם התקבל רישיון מותנה מחברת החשמל לישראל. עם קבלת הרישיון המותנה, ככל שיינתן, יהיה צורך בביצוע שמאות על ידי מנהל מקרקעי ישראל לצורך קבלת היתר בניה.

החברה מנהלת מו"מ עם גורמים נוספים ועם חלקם אף חתמה על הסכמים ראשוניים לצורך ייזום הקמתם של פרויקטים נוספים.

מידע נוסף אודות הפרויקטים ניתן למצוא בתשקיף המדף של חברת להב אל. אר המצוי באתר החברה ובאתר הרשות לניירות ערך. עדכונים שונים ניתן למצוא בדיווחים השוטפים לבורסה באתר החברה ובאתר הרשות לניירות ערך.